Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

Dodatek mieszkaniowy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr. 156 poz. 1817 ),

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.

 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

 3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

 4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem.

 5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Gospodarstwo domowe:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Dochód:

 1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 2. Jeśli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku, jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już naliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się;

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

 • dodatków dla sierot zupełnych,

 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 • pomocy w zakresie dożywiania,

 • zasiłków pielęgnacyjnych,

 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

 • dodatku mieszkaniowego,

 • dodatku energetycznego,

 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,

 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz  osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),

 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

 • oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332, z późn. zm.).

Powierzchnia mieszkania:

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jedorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:


70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


 

Wydatki stanowiące podstawę do obliczenia dodatku mieszkaniowego:

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu. Wydatkami, o których mowa, są:

 • czynsz

 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.


 

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu rodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.


 

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu.

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.


 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,

 • 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,

 • 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym  i większym

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100% tej kwoty


 

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.

 • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.

 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.


 

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

Wstrzymanie dodatku mieszkaniowego:

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuję się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości. W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Odmowa dodatku mieszkaniowego:

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub

faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 30.05.2019, 14:21

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Instytut Psychologii Zdrowia NIEBIESKA LINIA

NIEBIESKA LINIA

Logo programu emp@tia Portal Informacyjno-Usługowy

Logo Platformy ePUAP

Logo Urzędu Pracy