Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu ,,Senior +” w Świątnikach Górnych

Utworzono dnia 13.07.2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Klubu ,,Senior+” w Świątnikach Górnych


 

 1. Nazwa stanowiska

Kierownik Klubu ,,Senior +” w Świątnikach Górnych,

Wymiar czasu pracy; ¼ etatu,

Termin zatrudnienia; od zaraz

II.  Niezbędne wymagania

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Wykształcenie wyższe,

 3. Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

 4. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 8. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią,

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (M.P. 2018 poz. 228) i ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zmn.),

 2. Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,

 3. Umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem i współdziałania w zespole,

 4. Podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,

 5. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynacja i organizacja zajęć w Klubie w konsultacji z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych,

 2. Reprezentowanie klubu ,,Senior+” na zewnątrz,

 3. Wyznaczanie kierunków i form aktywności seniorów w Klubie,

 4. Organizacja wyjazdów o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym poza siedzibę Klubu,

 5. Organizacja prelekcji, zajęć i imprez z udziałem zapraszanych gości,

 6. Diagnozowanie potrzeb uczestników Klubu i dostosowywanie do nich profilu działalności Klubu,

 7. Współrealizowanie gminnych programów i strategii w zakresie wynikającym z działalności Klubu,

 8. Określenie celów i zadań Klubu oraz ich realizacja,

 9. Występowanie w sprawach dotyczących funkcjonowania Klubu przed organami administracji publicznej, bankami, sądami, urzędami i innymi jednostkami posiadającymi osobowość prawną ora osobami fizycznymi,

 10. Podejmowanie innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu w szczególności; a). załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy stanowiących majątek Klubu, b). utrzymanie rzeczy stanowiących majątek klubu w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego ich przeznaczenia,

 11. Przestrzeganie zasad BHP i p.poż oraz dyscypliny pracy,

 12. Opracowywanie niezbędnych do realizacji zadań Klubu, procedur, planów, zarządzeń i dokumentów o charakterze organizacyjnym,

 13. Współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Świątniki Górne w celu realizacji zadań Klubu,

 14. Rekrutacja uczestników Klubu,

 15. Sporządzanie planów i sprawozdań z działalności Klubu,

 16. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej i ochrony danych osobowych.

V.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1.  Forma zatrudnienia: umowa o pracę – w wymiarze 1/4 etatu, praca wykonywana w dni robocze w godzinach otwarcia Klubu ,,Senior+”.

 2. Miejsce pracy: siedziba Klubu ,,Senior+” zlokalizowana w miejscowości Ochojno ul. Jagiellońska 11, 32-040 Świątniki Górne oraz siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych ul. Krakowska 2, 32-040 Świątniki Górne jak również zachodzić będzie konieczność przemieszczania się po terenie Gminy Świątniki Górne w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami Klubu ,,Senior+”(wyjścia na spacer itp.) i w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, teatru wyjazdy poza teren Gminy Świątniki Górne.

 3. Praca  z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.


 

VI . Wymagane niezbędne dokumenty:

  1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,

  2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Kierownika Klubu ,,Senior+”,

  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  4. kserokopię świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  6. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

  9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  10. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,

  11. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej,

  12. podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych,

  13. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

VII. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin; do 30 lipca 2021 r. do godziny 13.00 00 (decyduje data faktycznego wpływu oferty do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych). Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym wyżej lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać (z podaniem adresu zwrotnego) na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych ul. Krakowska 2, 32-040 Świątniki Górne w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko kierownik Klubu ,,Senior+””.

 

VIII. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór przeprowadzony zostanie w formie konkursu realizowanego w dwóch etapach:

I – etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert,
II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 12 270 42 26 w. 17 lub 603870750

 

 

Świątniki Górne dnia 13.07.2021 r.

 

Agnieszka Budek-Bartosz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świątnikach Górnych

 

 


 


 

Do klauzuli RODO podpiąć zapis

V.    KLAUZULA ZGODY

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na wolne stanowisko

………………………………………………………….
(wpisać nazwę stanowiska na jakie aplikuje kandydat)

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Instytut Psychologii Zdrowia NIEBIESKA LINIA

NIEBIESKA LINIA

Logo programu emp@tia Portal Informacyjno-Usługowy

Logo Platformy ePUAP

Logo Urzędu Pracy