Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych, z siedzibą ul. Krakowska 2, 32-040 Świątniki Górne;

2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem poczty elektronicznej na adres email: iod@swiatniki-gorne.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na adres adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych, ul. Krakowska 2, 32-040 Świątniki Górne, z dopiskiem ,,Do Inspektora Ochrony Danych”.
3) dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, określonych w art. 6 RODO a wyszczególnione poniżej:

a) Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

b) Pani /Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla którego zostały przekazane administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

W związku z powyższym informuję, że:

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  1. inne strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,

  2. w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, które zapoznają się z tymi informacjami,

  3. wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,

  4. pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych;

 

2) w przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania;

3) administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

4) okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:

a) uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt, od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z umowy; dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,

b) może wynikać z postanowień regulaminów, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora;

5) realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa;

6) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa;

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych;

8) podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym w pozostałych przypadkach jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę. Jeśli administrator danych tych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;

9) niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy;

10) przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

 

Administrator Danych Osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Instytut Psychologii Zdrowia NIEBIESKA LINIA

NIEBIESKA LINIA

Logo programu emp@tia Portal Informacyjno-Usługowy

Logo Platformy ePUAP

Logo Urzędu Pracy