Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE 

Obowiązujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497),

- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych /Dz.U. z 2017r. poz.1466/

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U.Nr 183, poz.1234)

- ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 473)

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

 1. Zasiłek rodzinny - oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka,

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • samotnego wychowywania dziecka,

 • wielodzietności,

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

2. Świadczenie pielęgnacyjne

3. Zasiłek pielęgnacyjny

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy

5. Zasiłek dla opiekuna

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

7. Świadczenie rodzicielskie

8. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 

 Procedura postępowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych

 1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

 2. Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych, ul. Krakowska 2. Informacje udzielane są pod numerem tel. 12 2704-226 lub 12 2705-740 w. 18

 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 4. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 5. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 6. Procedura kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 7. Od decyzji służy odwołanie w terminie do 14 dni od dnia wydania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem GOPS w Świątnikach Górnych, który obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. 

Dokumenty od wnioskodawcy wymagane w zależności od okoliczności sprawy:

1) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej

2) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku osiągania innych niż

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie

opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku posiadania gospodarstwa

rolnego,

d) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu

rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w

dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu

Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w

rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody

sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów

na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, w przypadku zasądzonych alimentów,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli

członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą

przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez

sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,lub

informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną

czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu

tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika

alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument, w tym oświadczenie, określający datą utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj

utraconego dochodu – w przypadku utraty dochodu,

j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym

okres zasiłkowy,

k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

4) w przypadku osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka - odpis zupełny aktu

urodzenia dziecka lub odpis skrócony aktu zgonu drugiego z rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów,

5) w przypadku cudzoziemca kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

7) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

8) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowującą dziecko,

9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców sprawowanych w porównywalnych i powtarzających się okresach w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowującą dziecko,

10) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez opiekuna faktycznego dziecka lub rodziców adopcyjnych,

11) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez opiekuna prawnego dziecka,

12) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

a) zaświadczenie lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

b) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik GOPS może domagać się takiego dokumentu.

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł
. 

Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi rodzinie, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie przysługuje, jeśli różnica ta jest mniejsza niż 20 zł.


Rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; 

W  przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się powiększonego o uzyskany dochód. 

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

e) (uchylona)

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

g) (uchylona)

h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

W  przypadku utraty dochodu prawo do świadczeń ustala się na wniosek osoby uprawnionej na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód

Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),

e) (uchylona)

f) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.3)), g) (uchylona) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

i) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

j) utratą świadczenia rodzicielskiego,

k) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie - Urlop wychowawczy

Utworzono dnia 08.07.2021, 09:12

Oświadczenie - szkoła

Utworzono dnia 08.07.2021, 09:11

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego

Utworzono dnia 08.07.2021, 09:10

Oświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 08.07.2021, 09:09

Wniosek - Zasiłek rodzinny

Utworzono dnia 08.07.2021, 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Instytut Psychologii Zdrowia NIEBIESKA LINIA

NIEBIESKA LINIA

Logo programu emp@tia Portal Informacyjno-Usługowy

Logo Platformy ePUAP

Logo Urzędu Pracy